Consultoria LPBC – Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

Adapta el teu negoci a la LPBC

Analitzem si ets subjecte obligat per la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

La Llei 10/2010 sobre Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, indica al seu article 2n una llarga llista de subjectes obligats al seu compliment.

Si la teva empresa es troba entre ells, compta amb Edorteam perquè el teu negoci compleixi amb la LPBC. Al nostre servei de consultoria incorporem eines informàtiques per a una gestió àgil, eficaç i amb la mínima inversió necessària.

Consultoria LPBC – Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals
Consultoria LPBC – Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

La LPBC afecta qualsevol organització vinculada al sector financer, fiscal, immobiliari, de luxe, fundacions, associacions… però també si realitza operacions superiors a 15.000 €.

Qui és subjecte obligat per la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals?

La LPBC indica una llarga llista de subjectes obligats al seu compliment: serveis d’inversió, asseguradores, comerciants de joies o art, empreses de jocs d’atzar… Així com també fundacions i associacions.

N

Vinculats al sector financer i immobiliari

N

Vinculats al sector del luxe: joieries, art i antiguitats, rellotgeries, nàutica ...

N

Vinculats al sector del joc i l'atzar

N

Assessors fiscals, comptables, asseguradores, auditors, despatxos d'advocats ...

N

Aquells que realitzin operacions de més de 15.000 €

N

Associacions i fundacions

Pots consultar la llista completa en aquest enllaç del web oficial del SEPBLAC o contactar amb nosaltres perquè valorem si la teva organització és un subjecte obligat.

Quines són les sancions per incomplir la LPBC?

Les sancions dependran de si el subjecte obligat incorre en infracció lleu, greu i molt greu. Un incompliment de les obligacions de diligència deguda (manual de prevenció, formació dels seus empleats, etc.) comportarà una sanció d’un import entre els 60.001 € fins als 150.000 €.

També es poden imposar sancions (multa, suspensió o amonestació) als càrrecs d’administració o direcció dels subjectes obligats si aquests fossin responsables de la infracció.

Sancions de 150.000 a 10 milions d’euros

  • Com a màxim el 10% de la xifra de negoci anual (abans era el 5%).
  • El doble de la quantitat de l’operació per la qual se sanciona.
  • Si es poden determinar els beneficis obtinguts per l’operació, la sanció podrà ascendir a 5 vegades més els beneficis obtinguts.
  • Als càrrecs responsables de l’operació se’ls podrà sancionar amb fins a 10 milions d’euros (abans el màxim eren 600.000 €).

Sancions de 60.000 a 5 milions d’euros

  • Com a màxim el 10% de la xifra de negoci anual.
  • La quantitat de l’operació per la qual se sanciona més un 50%.
  • Si es poden determinar els beneficis obtinguts per l’operació, la sanció podrà ascendir a 3 vegades més els beneficis obtinguts.
  • Als càrrecs responsables de l’operació se’ls pot sancionar amb fins a 5 milions d’euros i 5 anys d’inhabilitació.

Necessites assessoria personalitzada?

Explica'ns la situació actual de la teva empresa i els dubtes legals que puguis tenir. Us trucarem i analitzarem el cas per a valorar si la teva empresa està en risc d'incompliment jurídic.

La consultoria per a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals comprèn les següents etapes

Anàlisi exhaustiu de les necessitats de la teva empresa

Estudi previ per al coneixement del client i risc de blanqueig de capitals.

Elaboració del Manual

Inclou els respectius annexos amb els formularis i documents necessaris per a la seva aplicació i la comunicació al SEPBLAC d’una proposta de nomenament de representant de subjecte obligat (Model F22).

Formació interna

Disseny del pla anual de formació als treballadors, a efectes de complir allò que prescriu l’article 29 de la Llei 10/2010. Inclou la formació del representant davant el SEPBLAC (cursos bonificats).

Informe d’examen anual

Segons l’Ordre EHA 2444/2007 de 31 de juliol, serà realitzat per un expert extern independent degudament acreditat davant el SEPBLAC (l’examen es realitza a distància).

Relació entre la LPBC i la LOPD

Totes dues lleis estan relacionades pel tractament de dades personals i fitxers, automatitzats o no, que el subjecte obligat genera per complir amb la LPBC. El tractament es regeix per les obligacions establertes a la LOPD.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) s’encarrega de vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció de dades i controlar la seva aplicació. Així mateix, exerceix la potestat inspectora i sancionadora, i pot arribar a imposar multes des de 900 € fins a 600.000 € (lleus, greus o molt greus) segons la naturalesa dels drets vulnerats, el volum, el grau d’intencionalitat, la reincidència, els danys i perjudicis causats i qualsevol altra circumstància rellevant per a determinar el grau de culpabilitat.

Per aplicar una o altra sanció també es tindran en compte circumstàncies com el caràcter continuat de la infracció, la vinculació de l’activitat de l’infractor amb el tractament, l’afectació als drets dels menors, etc.

A qui afecta la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (LPBC)?